Klachtenregeling

  1. College door collega’s beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten gedurende de cursus moeten zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt bij de organisatie, zodat de organisatie de mogelijkheid heeft dit recht te zetten.
  3. Overige klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk en uitdrukkelijk als klacht benoemd en omschreven worden ingediend bij College door collega’s, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan per e-mail via info@collegedoorcollegas.nl of via het postadres College door collega’s, t.a.v. P.D.W. Goedegebuure, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede.
  4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen (College door collega’s en klager).
  5. Bij College door collega’s ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door College door collega’s binnen de termijn van 3 weken geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer afhandeling van de klacht kan verwachten.
  6. Als een klacht niet tot tevredenheid van beide partijen kan worden afgehandeld, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat momenteel uit drs. W. Fennis te Utrecht. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.
  7. Klachtendossiers worden geadministreerd en digitaal gearchiveerd door het secretariaat en tenminste gedurende 5 jaren bewaard.