Algemene Verkoopvoorwaarden – College door collega

April 2021

 Inhoudsopgave

Artikel 1  – Definities

Artikel 2  – Identiteit van College door collega’s

Artikel 3  – Toepasselijkheid

Artikel 4  – Het aanbod

Artikel 5  – De overeenkomst

Artikel 6  – Herroepingsrecht

Artikel 7  – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8  – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9  – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Branchegarantie

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Afnemer: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met College door collega’s.

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of College door collega’s in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door College door collega’s georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en College door collega’s gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de leverancier

Statutaire naam: Goedegebuure tandtechniek Ede BV, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede

Uitvoerende organisatie: College door collega’s, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede, 0318-632908

De doelstelling van de organisatie bestaat uit het organiseren van nascholingscursussen voor tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, mondhygiënisten, tandartsassistentes en tandtechnici.

Kamer van koophandel inschrijving: 09044122

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van College door collega’s en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen College door collega’s en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij College door collega’s zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als College door collega’s gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden College door collega’s niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: . de prijs inclusief belastingen; . de eventuele kosten van aflevering; . de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; . het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; . de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; . de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer, dat is na bevestiging van de inschrijving door de College door collega’s, met inachtneming van de bedenktijd en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt College door collega’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft College door collega’s passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal College door collega’s daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. College door collega’s kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien College door collega’s op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. College door collega’s zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het adres van de vestiging van College door collega’s waar de afnemer met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij College door collega’s deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht/bedenktermijn bij levering van producten en diensten

 1. Bij de aankoop van producten (deelname cursus) heeft de afnemer 14 dagen bedenktijd.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door College door collega’s bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – p.m.

Artikel 8 – p.m.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan College door collega’s producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar College door collega’s geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien College door collega’s dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. College door collega’s staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat College door collega’s er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door College door collega’s, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover College door collega’s kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. College door collega’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer in de aankondiging kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal College door collega’s het programma op de afgesproken dag en tijd organiseren. Indien dat niet mogelijk is, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal College door collega’s het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Betalingen via de website hebben alleen betrekking op eenmalige activiteiten. Contributie-inning en opzegging van het lidmaatschap vinden plaats conform de statuten van College door collega’s.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen op het moment van bestelling te worden gedaan.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan College door collega’s te melden.
 3. Niet betaalde afnames worden niet geaccepteerd.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. College door collega’s beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten gedurende de cursus moeten zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt bij de organisatie, zodat de organisatie de mogelijkheid heeft dit recht te zetten.
 2. Overige klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk en uitdrukkelijk als klacht benoemd en omschreven worden ingediend bij College door collega’s, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan per e-mail via info@collegedoorcollegas.nl of via het postadres College door collega’s, t.a.v. P.D.W. Goedegebuure, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen (College door collega’s en klager).
 4. Bij College door collega’s ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door College door collega’s binnen de termijn van 3 weken geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer afhandeling van de klacht kan verwachten.
 5. Als een klacht niet tot tevredenheid van beide partijen kan worden afgehandeld, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat momenteel uit drs. W. Fennis te Utrecht. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.
 6. Klachtendossiers worden geadministreerd en digitaal gearchiveerd door het secretariaat en tenminste gedurende 5 jaren bewaard.

 Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen College door collega’s en de afnemer waarop deze algemene betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Branchegarantie

N.v.t.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.